You are here

Account manager

Naam bedrijf: 
Nationale Bank van België

//Omgeving

De dienst Financiële statistieken van de Nationale Bank van België (NBB) verwerkt de periodieke financiële gegevens die worden verstrekt door de in België gevestigde financiële instellingen: kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen, beleggingsfondsen, effectenbewaarinstellingen, ... Samen met andere informatie, maken deze gegevens het mogelijk een zeer actueel beeld te schetsen van de recente ontwikkeling van de financiële instellingen, de geld- en de financiële markten. Bovendien vormen ze de basis voor de opstelling van de financiële rekeningen van België, waarin alle vorderingen, schulden, tegoeden en verplichtingen van de verschillende economische actoren (huishoudens, niet-financiële en financiële ondernemingen, overheid) worden geregistreerd. Deze gegevens liggen eveneens ten grondslag aan de Europese aggregaten die de Europese Centrale Bank opstelt als onderdeel van de Europese monetairbeleidsvoering.

Tegen die achtergrond werkt u actief mee aan het verstrekken van originele gegevens op financieel vlak, ten behoeve van diverse vormen van maatschappelijk beleid.

//Functie

Na een opleiding door uw directe collega's, bestaat de functie uit de volgende taken:
◾het aanspreekpunt zijn voor de declaranten en met betrekking tot de rapporten waarvoor u verantwoordelijk bent
◾de individuele basisgegevens van de rapporten verzamelen en verwerken volgens de methodologische instructies
◾de verwerkte gegevens in aggregaten structureren
◾kwaliteitscontrole uitoefenen op de gegevens (follow-up van de individuele chronologische reeksen, toetsing aan referentiereeksen, kruiselingse controle van de gegevens, …) en documenteren van de gegevens
◾gebruik maken van een aantal algemene informaticatoepassingen, alsook van specifieke toepassingen voor het beheer van de gegevensstromen in uw sector en de kwaliteitscontrole van deze gegevens.

//Profiel

De ideale kandidaat (V/M) beantwoordt aan het volgende profiel:
◾houder zijn van een professionele bachelor
◾zin hebben voor de analyse van numerieke gegevens, alsook voor precisiewerk bij de uitoefening van uw opdrachten
◾in staat zijn om op economische en statistische wijze te kunnen argumenteren tijdens controles van de gegevens van de declaranten
◾belangstelling hebben voor de financiële wereld
◾zelfstandig kunnen werken in de dossiers waarmee u wordt belast, alsook in teamverband
◾over kennis van financiële instrumenten en de bancaire economie, alsook over noties van boekhouding, beschikken is een troef; indien nodig bereid zijn om opleiding te volgen om deze kennis snel te verwerven bij de uitoefening van uw functie
◾snel in staat zijn om de specifieke toepassingen voor de kwaliteitscontrole van de gegevens te gebruiken
◾een kennis van de tweede landstaal en noties van Engels hebben zijn troeven.

//Arbeidsvoorwaarden

https://jobs.nbb.be/nl/wat-bieden-we-aan/arbeidsvoorwaarden

//Programma

◾25/06/2017: afsluiting van de kandidaturen
◾juli 2017: interview
◾augustus 2017: assessment
◾september 2017: finaal selectiegesprek.

https://jobs.nbb.be/nl/vacatures/account-manager-bachelor

Soort betrekking: 
Departementen Erasmushogeschool Brussel: